ENGIPERFORM

Autonomous Maintenance กับแนวคิดสร้างกิจกรรมป้องกันความสูญเสีย

                ในการดำเนินการกิจกรรม TPM นั้นมีอยู่เสาที่เป็นเอกลักษณ์หรือลักษณะพิเศษอย่างแท้จริง ไม่มีเครื่องมือไหนที่จะเน้นการพัฒนาคนอย่างเป็นระบบจริงจัง โดยแนวคิดมาจากว่า “ เราจะดูแลเครื่องจักรของเราเอง ” โดยเน้นการการปรับปรุงสภาพหน้างานจริง เสานั้นก็คือ Autonomous Maintenance 

Continue reading

กิจกรรมลดความสูญเสีย ตามแบบฉบับ TPM

             เครื่องมือบริหาร TPM เป็นระบบการจัดการที่หมาะกับองค์กรที่มีการใช้เครื่องจักรผลิตเป็นหลัก โดยกิจกรรมลดความสูญเสียเป็นกิจกรรมหลักของ Focus Improvement (Kobetsu Kaizen) หรือ การปรับปรุงเฉพาะจุด   โดยเป็นเสาที่ 1 ของ TPM

Continue reading

7 Waste + 1

         การกำจัดความสูญเสีย (7 Waste หรือ Muda 7 ประเภท )เป็นกุญแจดอกหนึ่งในระบบ Lean Manufacturing เป็นระบบกำจัดความสูญเสียและปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องในกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกิจกรรมหรืองานที่ดำเนินการ        

Continue reading

Startup for the 12 Steps of TPM

               TPM เป็นเครื่องมือบริหารที่เหมาะสมกับองค์กรที่มีเครื่องจักรเป็นฐานการผลิตหลัก และถือเป็นเครื่องมือที่เป็นลิขสิทธิ์ของ JIPM ซึ่งการดำเนินการนั้นจะมาลักษณะแบบแผนเป็นขั้นเป็นตอน แม้แต่การที่คุณจะเริ่มดำเนินการ TPM ก็จะมีรูปแบบที่ชัดเจนเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด จากหนังสือ “ การดำเนินการกิจกรรม TPM เพื่อการปฎิรูปการผลิต

Continue reading

พัฒนาคนกับเครื่องมือบริหาร TPM

เมื่อคนเป็นทรัพยากรที่สำคัญ งานพัฒนาคนจึงเป็นส่วนหนึ่งในเครื่องมือบริหาร TPM ทักษะ คือ ความสามารถในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  โดยใช้ความรู้  ประสบการณ์อย่างถูกต้องในทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อให้เกิดทักษะที่แท้จริง  การสอนในห้องเรียนจึงจำเป็นต้องใช้เทคนิคการเรียนรู้ด้วยตนเองจากสื่อการสอน เช่น   OPL ,คู่มือ ,ประชุมกลุ่ม, ฝึกปฏิบัติ , แก้ไขปรับปรุง, ปฏิบัติจริงในงาน, ปรับปรุงแก้ไข เป็นต้น TPM

Continue reading